علت پا درد و بی حسی پا چیست?

ساختار سلولی عمدتا 60 تا 85 درصد کلاژن، 0/2 درصد پروتئوگلیکان (پروتئینهای دارای گروه شیمیایی گلیکوزیل)، 2 درصد الاستین و 4/5 درصد پروتئینهای دیگر اما ماتریکس خارج سلولی از 55 تا 70 درصد آب و بقیه از پروتئوگلیکانها تشکیل شدهاند. از نظر حجم کلی، ساختار سلولی تاندون تقریباً 20 درصد از حجم کل بافت را تشکیل میدهد، ۸۰ درصد باقیمانده را ماتریکس خارج سلولی تشکیل میدهد. به طور کلی، عضلات به کمک تاندون بار فشار وارده را کوتاه میکنند. فشار خونتان را کنترل کنید. از این رو باید برای آغاز درمان سریعا به پزشک مراجعه کنید. خوابیدن به پهلو: به هر طرف که راحت تر هستید بخوابید، زانوها را مختصری خم کنید و بین آنها بالش بگذارید. با توجه به عملکرد تاندونها، میتوان آنها را به دو دسته ذخیرهکننده انرژی یا تاندونهای موضعی طبقهبندی کرد. اتصالات شکافدار ساختارهای بسیار پیچیدهای هستند که از دو کانکسون تشکیل شدهاند، هر کدام از این کانکسونها خود شامل شش زیرواحد کانکسین هستند و با قرارگیری در کنار هم کانال ارتباطی را میسازند.

آنها در ردیفهای طولی چیده شده و ارتباط گستردهای با سایر سلولهای مجاور معمولاً از طریق اتصالات شکافدار (Gap Junction) دارند. کانکسونها در حالت باز به متابولیتها و یونها اجازه میدهند تا از بین اتصالات شکافدار آزادانه عبور کنند. کلاژن، الاستین، پروتئوگلیکان و پروتئینهای غیر کلاژنی ترکیب میشوند و چهارچوب ماکرومولکولی بافتهای فیبری متراکم را تشکیل میدهند. از تجمع فاسیکلها بستههای فیبری سومی تشکیل میشوند که تجمع آنها تاندون را میسازند. فیبرهای کلاژن از تجمع فیبریل کلاژن تشکیل شدهاند که واحدهای اولیه ساختاری تاندون هستند. تنوسیتها که سلولهای تاندونی بالغ هستند، در سراسر ساختار تاندون یافت میشوند، این سلولها به طور معمول در فیبرهای کلاژن لنگر میاندازند و مسئول حفظ و نگهداری از ماتریکس خارج سلولی هستند. تاندون توسط فیبرهای کلاژنی که به داخل ماتریکس استخوان ادامه مییابند، به استخوان متصل میشود. در ام آر وی هم چنین از رنگ های کنتراست برای کمک به مشخص شدن رگ ها استفاده میشود .

در موارد شدید که مشکلات بیمار با روش های ذکر شده قابل کنترل نباشد جراحی برای آزاد کردن فاشیای پلنتار و خارج کردن خار های استخوانی ایجاد شده انجام می گیرد. در حالی که برخی از تاندونها در برخی از عضلات در انجام حرکات مفصلی نقش دارند، وجود برخی تاندونها برای کم کردن حرکات مفصل از طریق افزایش تحرک عضله است. در یکی از آموزشهای فرادرس در مورد انواع اتصالات سلولی و نقش آنها در ارتباطات بین سلولی توضیح داده شده است. در واقع، همه آنها از یک نوع سلول و منابع خونرسانی و عصبرسانی مشابه برخوردار هستند. تاندونها به لحاظ ساختاری بسیار پیچیده بوده و مانند سایر ساختارهای بافت همبند، تعداد سلول اندک و ماتریکس خارج سلولی غنی دارند. فعالیت نکردن برای مدت طولانی، مانند پروازهای طولانی یا ماشین سواری، داشتن اضافه وزن و مصرف سیگار یا برخی داروهای خاص، احتمال بروز این عارضه را افزایش می دهند. به طور خاص، سلولهای داخل تاندونها فیبروبلاستهای خاصی هستند که به آنها تِنوسیت گفته میشوند.

اگرچه از نظر ساختاری و به دلیل عملکردشان در برابر قدرت بسیار بالا مقاومت میکنند، اما تحلیل رفتن و آسیبهای مختلف ناشی از افزایش سن میتواند باعث از بین رفتن قدرت عضلات متصل به آنها و آسیب به تاندون شود. این کار سنگینی دردناک ناشی از التهاب همراه با لخته سیاهرگی را نیز کاهش میدهد. برخلاف بی حسی کوتاه مدت یک عضو خواب رفته، بی حسی ناشی از مشکل کمر درد میتواند تقریبا مستمر و برای طولانی مدت باشد و بر کیفیت زندگی فرد به شدت تاثیر بگذارد. این مشکل اغلب مفاصل زانو و باسن را تحت تاثیر قرار می دهد. افزودن میوه به رژیم غذایی باعث افزایش مقدار پتاسیم بدن و کاهش درد عضلات می شود.